1.      Wykroty działka nr 1270: 

         https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/02-177?offerId=8264&lang=en

                 

2.      Wykroty działka nr 1026/17

         https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/02-442