ZALETY PREZENTOWANEGO OBSZARU 

- teren położony w odległości 17 km od granicy państwa w Jędrzychowicach (z Niemcami) oraz 38 km od granicy w Zawidowie (z Czechami)

- położony w odległości 1 km od zjazdu autostrady A4 w miejscowości Godzieszów

- w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dróg krajowej nr 4 (Zgorzelec - Wrocław) z drogą wojewódźką nr 296 (Jelenia Góra - Zielona Góra)

- do obszaru przylega czynna linia kolejowa Węgliniec-Jelenia Góra

- lokalizacja Głównego Punktu Zasilania (GPZ) o mocy 8 MW

- w niewielkiej odległości znajduje się stacja redukcyjna gazu wysokie ciśnienie / średnie ciśnienie

 
 

- bardzo korzystna konfiguracja terenu (teren płaski, suchy, piaszczysty, bez ograniczeń w zakresie wysokości i intensywności zabudowy)

 
- możliwość uzyskania w jednym kawałku pow. ok. 70 ha
STREFA 
FUNKCJE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
SGA 01 P/S, U,  SGA 02 P/S, U,  SGA 03 P/S, U
Ustala się lokalizację obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych
 
SGA 04 P/S, KK
Ustala się lokalizację obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych, w pasie terenu przylegającym do linii kolejowej możliwości lokalizacji  obiektów i urządzeń służących przeładunkowi towarów (bocznice kolejowe, terminal przeładunkowy, parkingi itp.); na części działki nr 1268- lokalizacja  dla obu stref lokalnego składowiska odpadów.
 
SGA 05 S,  SGA 06 S/RO
Ustala się lokalizację obiektów składowo-magazynowych z dopuszczeniem funkcji nieuciążliwej produkcji i usług; dopuszcza się możliwość alternatywnego sposobu zagospodarowania terenu SGA 06 S/RO na cele rolnicze - intensywne uprawy polowe i ogrodnicze. 

  

Więcej informacji pod numerami telefonów:

75 7380697 - Naczlenik Wydziału Komunalnego

75 7380667 - Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego