straw bale 4378928 960 720

Informacje

 


 Plakat ePUAP

 


 

 

Konkurs - "Rolnik w nowej perspektywie"

Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs pn. „Rolnik w nowej perspektywie”.

Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 – jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

>> Regulamin konkursu wraz z załącznikami<<

 


 
 

Plakat zaproszeniedo udziału w Konkursie 410

 Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR


 ARIMR2410

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku wnioski przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej.

- Termin składania wniosków: 15 marca -17 maja.

- Brak możliwości złożenia oświadczenia do ARIMR

- Brak wersji papierowej wniosków o płatności wysyłanej przez ARIMR

- Wnioski tylko elektronicznie

Osoby korzystające z usług Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu mieszczącego się przy Alei Tysiąclecia 10AB (CHUMED- wejście z tyłu budynku). Wymagane dokumenty do wypełnienia wniosku:

- dane do logowania do wniosku elektronicznego ( nr producenta i hasło) w razie nie posiadania, proszę dostarczyć 8 ostatnich cyfr nr konta bankowego podanego w Agencji wraz z dokładną kwotą ostatniej płatności wypłaconej przez ARIMR w 2020r.

- wypisanie numerów działek koniecznie wraz z uprawami ( nazwy roślin np. pszenica ozima, pszenica jara) oraz na jakiej powierzchni dana roślina występuje – najlepiej na starych mapkach, które w poprzednich latach przysyłała ARIM albo na kartce.

W razie pytań kontakt PZDR Bolesławiec, tel. 75 732 69 17.


 

 
 Krus informacja

Wypadkom przy pracy ze zwierzętami co roku ulega prawie 3.500 rolników i członków ich rodzin, a około 10 osób ponosi śmierć. Wypadki te najczęściej występują podczas przepędzania zwierząt na wypas i przewiązywania na pastwisku, w czasie dojenia, karmienia, czyszczenia pomieszczeń w obecności zwierząt i załadunku na środki transportu.

Przyczyną pogryzień, uderzeń i przygnieceń przez zwierzęta są:

 • zły stan pomieszczeń inwentarskich (ciasnota, nieprawidłowe usytuowanie żłobów i koryt);
 • stosowane technologie chowu (np. wypas na uwięzi);
 • nieliczenie się z możliwą agresją zwierząt, szczególnie rozpłodników, zwierząt w okresie rui, karmienia, sytuacji stresowych;
 • przetrzymywanie w jednym pomieszczeniu wszystkich hodowanych zwierząt – krów i buhajów, koni, świń, drobiu – które na siebie oddziaływają;
 • powierzanie obsługi, przepędzania, a nawet pomocy przy załadunku starszym osobom, niepełnosprawnym oraz dzieciom.

Ze zwierzętami powinny pracować osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie, zrównoważone, znane zwierzętom, przyjaźnie do nich nastawione. Praca ze zwierzętami może być niebezpieczna dla dzieci, osób starszych, słabych fizycznie, niesprawnych. Z niebezpiecznymi zwierzętami (np. buhajami, ogierami, knurami, trykami) mogą pracować wyłącznie silni mężczyźni. Osoby chore lub nosiciele chorób zakaźnych (np. gruźlicy) nie mogą pracować ze zwierzętami. Zwierzęta są spokojniejsze, jeśli opiekują się nimi osoby im znane i przyjaźnie nastawione. Przestraszone lub zaskoczone zwierzę może ugryźć, kopnąć, przewrócić bądź przygnieść. Rozdrażnione może zaatakować.

Aby tego uniknąć należy:

 • być zdecydowanym, ale spokojnym i rozważnym,
 • uprzedzać zwierzęta głosem, że się zbliżamy,
 • nie wchodzić między zwierzęta bez ostrzeżenia,
 • w przypadku konieczności wejścia między zwierzęta, oswajać je dotykiem,
 • nie podchodzić bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu,
 • nie pracować ze zwierzętami po wypiciu alkoholu,
 • nie pozwalać na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi,
 • pozbywać się zwierząt narowistych lub wyjątkowo złośliwych,
 • do wyprowadzania buhaja używać drążka zakładanego do kółka nosowego.

Jeśli zwierzę jest bardzo silne lub rozdrażnione należy skorzystać z pomocy drugiej osoby. Należy pamiętać o założeniu na stałe na głowę buhaja mocnego, skórzanego kantara,

 • do wyprowadzania zwierząt na pastwisko należy używać gładkich (bez węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów. Nie należy okręcać ich wokół dłoni !
 • aby nie pokaleczyć siebie i zwierząt, nie należy używać łańcuchów naprawionych prowizorycznie, np. związanych drutem,
 • podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych(obcinanie racic, kopyt, rogów) używać poskromu. W razie potrzeby korzystać z pomocy drugiej osoby,
 • do transportu zwierząt używać przystosowanych do tego celu przyczep (o mocnych wiązaniach i odpowiednio wysokich burtach), a do wprowadzania zwierząt – dostatecznie szerokich, wyposażonych w boczne bariery pochylni.

Podczas pracy ze zwierzętami powinny być przestrzegane zasady higieny, czyli należy wydzielić, najlepiej w budynku inwentarskim, pomieszczenie, w którym można myć starannie ręce przed pracą i po jej zakończeniu, przebierać się i przechowywać odzież roboczą przeznaczoną wyłącznie do tego celu. Myć wymiona i dojarki przed rozpoczęciem udoju. Dbać o czystość pomieszczeń inwentarskich – co najmniej dwa razy w roku, wczesną wiosną i jesienią – gruntownie je oczyszczać, malować i odkażać wapnem. Wybiegi dla zwierząt, drogi na pastwisko, gnojownie – lokalizować poza podwórzem. Podczas uboju z konieczności należy nosić gumowe buty, rękawice, fartuch ochronny oraz półmaskę.

Przed przystąpieniem do obsługi zwierząt należy zabezpieczyć starannie opatrunkami wszelkie zadraśnięcia i skaleczenia. Skaleczone ręce należy chronić dodatkowo rękawicami. Każde zadrapanie, skaleczenie umożliwia zakażenie się, np. tężcem lub brucelozą. W przypadku skaleczenia się przedmiotem zabrudzonym ziemią lub nawozem albo gdy skaleczy cię zwierzę należy zdezynfekować ranę i zgłosić się do lekarza. Takie skaleczenie może być przyczyną np. tężca.

Należy pamiętać, że chore zwierzę (i produkty od niego pochodzące) może zarazić nie tylko pozostałe zwierzęta, ale i człowieka.

Źródło: PT KRUS Bolesławiec

opracowano na podstawie broszury Bezpieczna praca ze zwierzętami w gospodarstwie rolnym.


 
 

wypalanie traw410

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa,  www.arimr.gov.pl