Informujemy,

że w dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20

odbędzie się

XX Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..2019.506-j.t.)

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok:
    1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
    2. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
    3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
    4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
    5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
    6. głosowanie uchwały budżetowej.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
9. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>>tutaj<<<