Burmistrz Nowogrodźca

I. Do zakresu zadań Burmistrza należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 3. wykonywanie budżetu,
 4. składanie Radzie okresowych sprawozdań, informacji i analiz,
 5. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników  Urzędu,
 7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
 8. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 10. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia,
 11. załatwianie wniosków posłów i senatorów, interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków  komisji Rady i samorządów wiejskich,
 12. realizacja uchwał Rady i uchwał zebrań wiejskich,
 13. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 14. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 15. zatwierdzanie dokumentów finansowych i upoważnień,
 16. ustalanie regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego Urzędu,
 17. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
 18. udzielanie pełnomocnictw,
 19. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i pracowników upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,   
 20. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz  wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 21. współpraca z zakładami pracy oraz z organizacjami politycznymi i społecznymi,
 22. współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
 23. zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 24. zawieranie wszelkich umów w imieniu gminy,
 25. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza  przepisami prawa,  

II. Burmistrz sprawuje kontrolę i nadzór  w szczególności nad realizacją zadań w  dziedzinie:

 1. spraw obronnych, obywatelskich i USC,
 2. spraw finansowo - budżetowych,     
 3. gminnych jednostek organizacyjnych,
 4. Straży Miejskiej,
 5. obsługi administracyjnej i prawnej Urzędu,
 6. zamówień publicznych,
 7. ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego,
 8. zatrudniania pracowników Urzędu i Kierowników Jednostek Organizacyjnych.