Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, a także o przysługujących im z tego tytułu prawach na podstawie przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

W związku z powyższym informujemy, iż:

 • w celu podjęcia czynności, o które Państwo wnioskujecie, szczegółowe przepisy prawa wymagają, abyście Państwo podali swoje dane osobowe;
 • Urząd Miejski w Nowogrodźcu reprezentowany przez Burmistrza Nowogrodźca z siedzibą przy ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, jako Administrator Danych w trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych;
 • pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych;
 • w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu: Inspektor Ochrony Danych – Bernadetta Baszak, email: iod@nowogrodziec.pl

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca, którego siedziba znajduje się w Nowogrodźcu, przy ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora lub drogą mailową:  iod@nowogrodziec.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. na wykorzystania prywatnego nr telefonu w celu kontaktu lub zgoda na wizerunek w celu promocji gminy);
 • 6 ust. 1 lit. b w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. w celu zawarcia umowy z kontrahentami, pracownikiem);
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa (np. w celu wydania dowodu osobistego);
 • 6 ust. 1 lit. e RODO w przypadku gdy przetwarzania jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi (np. w celu realizacji powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
 • 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych zawartych w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych we wskazanych w nich zakresie.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia.
 3. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
 4. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku, podpisania umowy czy wzięcia udziału w przetargu. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres  e-mail: iod@nowogrodziec.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy  w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw  powiatowych lub do czasu wycofania zgody.

 

 

Zobacz klauzule.

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą.