straz_miejska.jpg


ul.Lubańska 20
59-730 Nowogrodziec

straz miejska siedziba

(Dom Strażaka - wejście boczne od strony Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu)

telefon : 75 731 6419, 601 983 351

straz.miejska@nowogrodziec.pl

 

Komendant

Edward Widuch

 

 


 

W skład Straży Miejskiej wchodzą następujące stanowiska:

  • komendant
  • strażnik

 


 

Zadania
 

Zgodnie z Art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych D.U. Nr 123 poz. 779 Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego

· w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie:

· ratowania życia i zdrowia obywateli

· pomocy w usuwaniu awarii technicznych

· skutków klęsk żywiołowych

· innych miejscowych zagrożeń

4. Zabezpieczenie miejsca:

· przestępstwa

· katastrofy

· innego podobnego zdarzenia

· miejsc zagrożonych takim zdarzeniem

5. Ochrona obiektów komunalnych

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do:

· zgorszenia w miejscu publicznym

· znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób

8. Informowanie społeczności lokalnej o:

· stanie i rodzajach zagrożeń

· zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, oraz zjawiskom kryminogennym

· współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

  

Uprawnienia

 

 

Zgodnie z Art. 12 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych D.U. Nr 123 poz. 779 funkcjonariusz Straży Miejskiej wykonując zadania ma prawo do:

 

1.    pouczenia, czyli wyjaśnienia, jakie wykroczenie popełniliśmy

 

2.    wylegitymowania osoby, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo, a także tych, którzy widzieli, co się wydarzyło

 

3.    ujęcia człowieka, którego zachowanie może zagrażać życiu, zdrowiu lub majątkowi innych ludzi. Ujęty musi jednak zostać natychmiast przekazany policji

 

4.    zatrzymania i niezwłocznie przekazania w ręce policjantów przestępcę poszukiwanego listem gończym

 

5.    ukarania mandatami osoby odpowiedzialne za łamanie przepisów dotyczących porządku i bezpieczeństwa w mieście

 

6.    dokonania czynności sprawdzających, kierować wnioski o ukaranie do Sądów Grodzkich, oskarżać w tychże Sądach i wnosić odwołania w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia

 

7.    odholowania wraku samochodu (pojazdu, którego stan techniczny wskazuje na brak możliwości nieużytkowania), zaśmiecający parking publiczny

 

8.    zablokowania koła samochodu w przypadkach określonych przepisach o ruchu drogowym;

 

9.    wydawania poleceń porządkowych

 

10.zażądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych

 

11.zwrócenia się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji

 

12.obserwowania i rejestrowania przy użyciu np. kamery wideo lub tzw. fotorejestratora obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

 

Zgodnie z Art. 14 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych D.U. Nr 123 poz. 779 w przypadku gdy obywatel łamiący przepisy nie zastosuje się do poleceń funkcjonariusza Straży Miejskiej, funkcjonariusz ma prawo do użycia:

 

·       siły fizycznej (w postaci chwytów obezwładniających)

 

·       kajdanek

 

·       wielofunkcyjnej pałki obronnej

 

·       psa obronnego

 

·       paralizatora elektrycznego

 

·       ręcznego miotacza gazu

 

Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 

Użycie środków przez strażnika może nastąpić przy odpowiednim zachowaniu przepisów o Policji.

 

Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej przysługuje Obywatelowi prawo do zażalenia do prokuratora.

 

Zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 12.06.2003r. o strażach gminnych (D.U. Nr 130 poz. 1190) w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

 

 Akty prawne

 

Działalność Straży Miejskiej regulowana jest przez następujące akty prawne: 

 

 

 

·       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779, z późn. zm.)

 

·    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada w sprawie zakresu i wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2473)

 

·     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2297)

 

·     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego (Dz.U. 2004 nr 18 poz. 169)

 

 

 

 

 

 

·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. 2003 nr 14 poz. 144)

 

 

 

 

 

 

·   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026)

 

 

 

 

 

·     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), (Dz.U. 2004 nr 14 poz. 127)

 

 

 

 

 

 

·   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań, (Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2105)

 

 

 

 

 

 

·     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich), (Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2185)

 

 

 

 

 

 

·   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie),
(Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1999)

 

 

 

 

 

 

·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży, (Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1943)