Stanowisko

Nr pokoju

Nr wewnętrz.

Nr telefonu

Kancelaria Burmistrza

18

71

75 738 0671

Zastępca Burmistrza                         19         77     75 738 0677

Sekretarz

26

98

75 738 0698

Skarbnik

34

63

75 738 0663

Fax

   

75 731 6416

Punkt Obsługi Interesanta

11

60 lub 79

75 738 0660

75 738 0679

Punkt Obsługi Inwestora                     4 lub 18   77 lub 95

  75 7380677

  75 7380695

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału

17

64

75 738 0664

Podatki i opłaty lokalne

22

86 lub 84

75 738 0686

lub

75 7380684

 

 

Księgowość budżetowa

35

74

75 738 0674

Windykacja należności

21

82

75 738 0682

Podatek Vat, podatek akcyzowy

16

88

75 738 0688

Gospodarka odpadami komunalnymi

21

82

75 738 0682

Płace 16 88 75 7380688

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO PRAWNY

Naczelnik wydziału

27

69

75 738 0669

Kadry

29

96

75 738 0696

Obsługa Rady Miejskiej

32

81

75 738 0681

Sprawy gospodarcze i archiwum

32

99

75 738 0699

WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA
Naczelnik Wydziału Nowogrodziec, Rynek 20, Kościuszki 10 80 75 738 0680
 Informatyk Nowogrodziec, Rynek 20, Kościuszki 10 80 75 738 0680
inspektor ds. administracji Nowogrodziec, Rynek 20, Kościuszki 10 80 75 7380680

WYDZIAŁ INWESTYCJI   

Naczelnik wydziału

  24  66 75 738 0666
środki unijne 25 68 75 7380668

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

23

67

75 738 0667

Inwestycje gminne, drogi 25 68  75 738 0668
 

WYDZIAŁ KOMUNALNY

Naczelnik Wydziału

8

97

75 738 0697

Gospodarka komunalna (utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, oświetlenie drogowe)

 

4

95

75 738 0695

Gospodarka nieruchomościami: zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, nadawanie nr budynkom, nabywanie nieruchomości

5

94

75 738 0694

 

Gospodarka nieruchomościami: dzierżawa i sprzedaż nieruchomości gminnych 

5

76

75 738 0676

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami kumunalnymi

3

90

75 738 0690

Gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka mieszkaniowa

2

62

75 738 0662

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH + URZĄD STANU CYWILNEGO

Naczelnik Wydziału ,

Kierownik USC,

 

  65

75 738 0665 

Zastępca Kierownika USC

7

65

75 738 0665

Dowody osobiste, 

  10

 
    75 

75 738 0675 

Ewidencja ludności, zameldowania

 9 

  73

75 738 0673

Ewidencja działalności gospodarczej

  73

75 7380673    

OC, BHP, Ochotnicze Straże Pożarne  

28 

  89

75 738 0689  

Profilaktyka i współpraca z organizacjami pozarządowymi

28

  89

75 738 0689

stanowiska samodzielne

zamówienia publiczne
 15  78  75 738 0678