węgiel410

Głównym źródłem zanieczyszczonego powietrza są przede wszystkim paliwa węglowe wykorzystywane w domowych piecach, kotłach i kominkach. Spalanie najgorszej jakości węgla to wysokie zanieczyszczenie powietrza i straty gospodarcze oraz społeczne tym spowodowane.

W związku z tym przypominamy o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży oraz spalania paliw stałych:

 Zakaz sprzedaży miału węglowego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych ( Dz. U. 2018 poz.1890 , § 4), dnia 30 czerwca 2020 r. upływa termin, do kiedy można wprowadzić do obrotu paliwa stałe określone w tabeli nr 6 Rozporządzenia, czyli węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III). Z dniem 1 lipca 2020 roku zaczną obowiązywać przepisy, które na terenie całego kraju zakazują sprzedaży miału węglowego o zawartości popiołu do 28% , zawartości siarki do 1,7% i zawartości wilgoci do 24%.

Zakazy sprzedaży węgla brunatnego:

Od 1 czerwca 2020 roku na mocy art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2029 r. poz. 660, 1527) obowiązuje także zakaz sprzedaży węgla brunatnego dla instalacji poniżej 1 MW – czyli w praktyce dla gospodarstw domowych. Należy jednocześnie mieć świadomość , iż nie zależnie od w/w przepisu eksploatacja instalacji przeznaczonej do spalania węgla brunatnego wymaga uzyskania pozwolenia właściwego terytorialnie dla danej lokalizacji organu ochrony środowiska, gdyż nie została ona wymieniona w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,         w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 2010 nr 130, poz. 881).

Zakaz spalania miału węglowego i węgla brunatnego

Pragnę przypomnieć, iż od 1 lipca 2018 roku zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Województwa Dolnośląskiego obowiązuje m.in. zakaz spalania węgla kamiennego          w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli paliwa, które mieści się w zakresie zdefiniowanym w/w tabeli nr 6) oraz węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych    z wykorzystaniem tego węgla. Regulacja ta została podjęta zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.).

Opracowano na podstawie pisma nr IRT.ZKN.052.2.2020 z dnia 29.06.2020 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław.