pod akcyzowy

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2188).


PODMIOT UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU:


Producent rolny - osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zwrot podatku.

2. Faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3. W przypadku posiadania stada bydła również do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.


OPŁATY:

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Decyzja administracyjna. 

2. Przekazanie zwrotu podatku w sposób wskazany we wniosku.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od dnia złożenia wniosku.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jelenie Górze, które należy wnieść w terminie 14 – tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowogrodźca.


INNE INFORMACJE:

Wniosek o zwrot akcyzy składa się  w terminie:

 

- od 01 lutego 2021 do 01 marca 2021 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021,


- od 02 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2021 do 31 lipca 2021.


W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.W przypadku gdy przedmiotem posiadania jest grunt dzierżawiony, należy przedłożyć umowę dzierżawy.Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku, do wysokości rocznego limitu. Z kolei roczny limit ustala się jako sumę:

 

-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, określonych w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku jako użytki rolne,

 

-kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

- do 30 kwietnia 2021 w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- do 31 października 2021 w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.