Centrum Profilaktyki Uzależnień w Nowogrodźcu:

Asnyka 53

59 – 730 Nowogrodziec

(wejście od strony parkingu - tył budynku)
tel. 75 73 16 221

 

PUNKT KONSULTACYJNY

- bezpłatnie udzielana jest pomoc, wsparcie i konsultacje dla osób
i członków rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu
i narkotyków oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie.

* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

w poniedziałki w godz. 15:00 – 16:00

w piątki w godz. 15:00 – 16:00

* dyżury interwencyjno-wspierające dla uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin

w poniedziałki w godz. 16:00-18:00

* pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą, uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin

we wtorki w godz. 13:00-17:00

KLUB ABSTYNENTA „CZUJNOŚĆ”

w poniedziałki w godz. 16:00-20:00

w piątki w godz. 16:00-19:00

Mityng grupy AA „Uwierzyliśmy” – w piątki w godz. 19:00-20:30

 Zespół Interdyscyplinarny (http://www.mgopsnowogrodziec.pl/zespol-inerdyscyplinarny.html)

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 75 73 16 379, ul. A. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec (siedziba MGOPS)

Głównym założeniem prac Komisji jest uświadomienie problemu oraz integracja działań w zakresie terapii osoby uzależnionej i terapii członków rodziny osób uzależnionych. Działalność Komisji związana jest z analizą i oceną zebranych informacji oraz rozmowami motywującymi do leczenia odwykowego. Ponadto działania Komisji mają na celu podejmowanie takich działań, które sięgają do przyczyn złej, a nawet tragicznej sytuacji wielu rodzin, a mogą spowodować jej poprawę. W skład Komisji wchodzą osoby zatrudnione w instytucjach lub organizacjach działających w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, terapii uzależnień, pomocy społecznej, i porządku publicznego.

Na program działania składa się:

  • motywowanie do terapii osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzonej przez terapeutów w Klubie Abstynenta w Nowogrodźcu oraz poradniach odwykowych;
  • diagnozowanie problemu alkoholowego poprzez kierowanie do biegłych z dziedziny uzależnień w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. Badania odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w Nowogrodźcu i wykonywane są przez lekarza psychiatrę oraz psychologa – specjalistę terapii uzależnień;
  • realizowana jest stała współpraca z:

- Punktem Konsultacyjnym (konsultacje la członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin ofiar przemocy w rodzinie);

- Klubem Abstynenta CZUJNOŚĆ w Nowogrodźcu;

- Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu (pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny);

- Policją;

- Strażą Miejską;

- Oddziałem Odwykowym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;

- Poradnią Leczenia Uzależnień w Bolesławcu;

- Sądem i kuratorami;

- Pedagogami i nauczycielami;

- Księżmi w parafiach na terenie gminy.

 Przydatne linki:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu http://pcpr.boleslawiec.pl/
  2. http://www.zatrzymacprzemoc.pl/
  3. http://www.niebieskalinia.pl/
  4. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych zagrożeń behawioralnych https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0gvfSzI3WAhWCFJoKHXB9DVkQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kbpn.gov.pl%2Fportal%3Fid%3D15%26res_id%3D3901530&usg=AFQjCNE3ofp7evndJYC7QEoD80DLFp1utQ
  5. Baza danych placówek Dolnego Śląska http://www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/profilaktyka-i-rozwiazywanie-problemow-uzaleznien/baza-danych/