Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

(nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy)

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż w poniższym linku znajduje się informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji procedury udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownik

 

Podstawa prawna:

 

 • art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019r., poz. 391),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017r., poz. 1644),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019r., poz. 316 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 89 ze zm.),
 • ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (DzU. z 2018r. poz. 1267 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. z 2020r., poz. 708),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz. 311 ze zm., oraz z 2014r., poz. 1543),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

 

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Pracodawcy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r., poz. 2010) zostali zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320). Natomiast na podstawie § 3a ww. rozporządzenia o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Ilekroć jest mowa o "izbie rzemieślniczej", należy przez to rozumieć także cech, jeżeli sprawuje on nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2018r., poz. 1267ze zm.).

Zawiadomienie to stanowi podstawę dla Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu o wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przydziału środków finansowych.                                

 

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o pisemne informowanie Burmistrza Nowogrodźca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.                           

 

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910) istnieje możliwość dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie gminy Nowogrodziec.

 „Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. z 2018r., poz. 1267),
 2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego  u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.”

 Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu - do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000,00 zł. Przepis ww. art. stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe dofinansowanie, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200.000 euro (100.000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

 

Wymagane dokumenty.

 

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę (dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy – umowa o pracę, lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie).
 2. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wraz z określeniem rodzaju przygotowania zawodowego (nauka zawodu-zawód lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy-rodzaj pracy) w tym aneksy zmieniające np. okres kształcenia.
 3. Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika potwierdzające okresy zatrudnienia  w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy lub innych pracodawców.
 4. Kopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub inny dokument potwierdzający ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego.
 5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, certyfikat, świadectwo) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
 6. Dokumenty potwierdzające krótszy lub dłuższy okres przygotowania zawodowego w przypadku zmiany tego okresu, w tym w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwającego dłużej niż 6 miesięcy – zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
 7. Kopię zaświadczenia o nadaniu numeru indentyfikacyjnego REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub inny dokument potwierdzający prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej, (aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności).
 8. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 9. Oświadczenia w przypadku zmiany nazwiska (najczęściej zawarcie związku małżeńskiego) - jeżeli dokumenty świadczące o kwalifikacjach do nauczania praktycznej nauki zawodu wydane były na nazwisko panieńskie.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 11. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis (wraz z kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych).
 12. Oświadczenie – status pracodawcy (jest/nie jest rzemieślnikiem).
 13. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 14. Inne dokumenty na prośbę organu tj. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów lub informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty lub informacje, niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku.
 15. Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

Termin składania wniosku.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, co wynika           z art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910).

Miejsce złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami.

Kompletną dokumentację (wniosek + załączniki) wraz z oryginałami do wglądu należy składać w Zakładzie Obsługi Szkół w Nowogrodźcu, adres: ul. Adama Asnyka 53/1, 59-730 Nowogrodziec.

 

 

Robert Marek Relich

Burmistrz Nowogrodźca

Załączniki:

 

Źródło: Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.