Dnia 22 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec.


   Pełne poparcie dla Burmistrza Nowogrodźca w sprawie działań zmierzających do ustanowienia patronki Radni wyrazili już 12 maja 2009 roku podejmując uchwałę nr XLV/305/09.


Historia Świętej Jadwigi Śląskiej i ufundowanego przez nią klasztoru zakonnic św. Marii Magdaleny nierozerwalnie wiąże się z naszą gminą.


jadwiga
   Tradycja wiąże powstanie nowogrodzieckiego klasztoru ze św. Jadwigą Śląską, która w 1217 roku miała otrzymać od swojego męża księcia śląskiego Henryka Brodatego znajdujący się nad Kwisą zameczek myśliwski, by przeznaczyć go na cele zakonne. Fundatorka św. Jadwiga została wychowana w klasztorze benedyktynek. Była córką Bertolda IV i Agnieszki Miśnieńskiej, a na Śląsk przybyła w roku 1190. Bratem św. Jadwigi był biskup bamberski, który na jej życzenie w roku 1208 przysłał grupę mniszek z klasztoru do Trzebnicy. Podobnie musiało wyglądać założenie klasztoru w Nowogrodźcu. Św. Jadwiga była fundatorką szeregu świątyń na Dolnym Śląsku. Zmarła w stroju zakonnicy, 14 października 1243 roku w klasztorze trzebnickim. Już 26 marca 1264 roku została kanonizowana przez papieża.


   Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania klasztoru w Nowogrodźcu zaczęli do niego przybywać rzemieślnicy spełniający różnego rodzaju funkcje służebne. Z czasem ludności mieszkającej przy klasztorze było coraz więcej. Lokacja miasta w 1233 roku jest początkiem historii Nowogrodźca. Przez wieki miasto przeżywało powodzie, pożary i zarazy, które dziesiątkowały liczbę mieszkańców. W 1527 roku nawiedziła miasto największa w jego historii zaraza. Jak głosi podanie, dzięki relacji XVII – wiecznego proboszcza Rimplera, ocalały po niej jedynie trzy pary małżeńskie oraz duchowni mieszkańcy klasztoru. Wielkie wrażenie wywarła ta katastrofa na nowych mieszkańcach miasta, którzy chcąc uchronić się przed kolejną zarazą i nieszczęściem złożyli uroczyste ślubowanie. Od święta 21 listopada, kiedy przypada dzień Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Nowogrodzianie obiecali, że sami jak i ich następcy przez wszystkie kolejnie wieki będą się modlić i przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej. Dzień nazwany został Dniem Ślubowania i nie ulega wątpliwości, że powinno się pamiętać o przysiędze którą złożyli Nowogrodzianie w XVI wieku. Pomimo wielkich postępów reformacji w miastach śląskich w wieku XVI, Nowogrodziec pozostał wierny zawsze religii katolickiej.


   W 2008 roku po raz pierwszy rozpoczęły się przygotowania zmierzające do uhonorowania naszej społeczności Patronatem Świętej Jadwigi Śląskiej. W dniach 16 – 24 maja 2009 roku Przedstawiciele Gminy udali się na Pielgrzymkę do Papieża Benedykta XVI, gdzie na Audiencji Generalnej zanieśli intencję ustanowienia Świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec.
   W lipcu 2009 roku zarówno Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, jak i Dziekan Dekanatu Nowogrodziec Ks. Krzysztof Słabicki zwrócili się do Biskupa Legnickiego Ks. dr Stefana Cichego z prośbą o rozpoczęcie procedury nadania patronatu Świętej Jadwigi Śląskiej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.


   Pomimo wielu trudności zostały podjęte działania w zakresie remontu ruin Klasztoru Magdalenek. W grudniu 2009r. zakończyły się prace związane z remontem i naprawą uszkodzeń. Przedmiotem zadania były działania mające na celu ratowanie zabytku przed całkowitym zniszczeniem oraz poprawa stanu technicznego i estetyki zabytkowych ruin poprzez naprawę, rewitalizację, wzmocnienie oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku.


   Ponadto w ramach programu dotyczącego przekazywania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec, wyremontowana została zabytkowa wieża Kościoła p.w. św. Ap Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, która wraz z zabytkowymi ruinami ma ogromne znaczenie historyczne dla lokalnej społeczności.


   Rok 2010 był w dziejach historii Nowogrodźca rokiem szczególnym z uwagi na obchody 777 Rocznicy Nadania Miastu Praw Miejskich, które odbyły się podczas Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec. Połączenie tego wydarzenia z uroczystością nadania Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec w osobie Świętej Jadwigi było niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach naszej gminy. Mamy nadzieję, że Święta Patronka będzie służyć Mieszkańcom jako wzór oddania i pojednania, poprzez działalność krzewiącą ideę miłosierdzia, pokoju i jedności między ludźmi, będzie wypraszać potrzebne łaski dla Naszej społeczności oraz przyczyni się do jej rozwoju duchowego i uwrażliwienia na los drugiego człowieka.

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 r. dzień 16 października ustanawia się Świętem Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec.