Konferencja zd

Dom rodzinny kojarzy się z bezpiecznym i ciepłym ogniskiem domowym, chroniącym przed zagrożeniami zewnętrznego świata. Jednak dla wielu to miejsce cierpienia, zagrożenia, poniżenia, lęku, bezradności i rozpaczy. Stanowi to poważny problem, gdyż rodzina jest najważniejszym miejscem w życiu człowieka, gdzie kształtuje się jego osobowość, przekonania, poglądy i system wartości. Istotną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie stanowią relacje pomiędzy jej członkami. Powinny być one oparte na bezpieczeństwie, miłości, życzliwości, prawdzie i zrozumieniu. Zjawisko przemocy prowadzi do poważnego naruszenia zasad współżycia rodzinnego i społecznego, norm moralnych i prawnych oraz tragicznych skutków psychologicznych, a także urazów. Jest ono zjawiskiem dominującym wśród problemów społecznych o dużej szkodliwości.

Rada Europy w 1986 roku podała definicję przemocy domowej: "Działanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym z wykorzystaniem przewagi sił lub władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie fizyczne czy psychiczne, powodujące szkody lub cierpienie".

Rada Miejska w Nowogrodźcu zgodnie z Uchwałą nr LIV/370/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020, którego koordynatorem jest  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. W związku z tym w dniu 16 września 2019 roku w Domu Kultury "PROMYK" w Nowogrodźcu została zorganizowana konferencja pn.: "RODZINA BEZ PRZEMOCY".

Licznie zaproszonych gości powitali Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska.

Prelegenci poruszyli następujące tematy:

- Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy;
- Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lwówku Śląskim;
- Interwencja kryzysowa na przykładzie PCPR w Bolesławcu;
- Działania kuratora sądowego w profilaktyce przemocy w rodzinie;
- Sytuacja dziecka w rodzinie z przemocą;
- Działa profilaktyczne Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Nowogrodźcu.

Konferencja miała na celu uświadomienie, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności. Prelegenci jednogłośnie podkreślili, że aby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom, istotne jest zwiększenie integracji działań i pogłębienie wzajemnej współpracy podmiotów pracujących z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji była upowszechniana wiedza o instytucjach i specjalistach pracujących na terenie gminy i powiatu, tworzących lokalną sieć współpracy. Uczestnikom spotkania zostały udostępnione ulotki i broszury, dotyczące przeciwdziałania przemocy.

Konferencja zdjęcia