Kaplica Gierałtów 410

10 grudnia 2021 r. Gmina Nowogrodziec zakończyła inwestycję polegającą na rozbudowie nieużytkowanego budynku cmentarnego w Gierałtowie. Wykonawcą robót była firma DRECON Sp. z o. o. ze Szprotawy.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

podaje do wiadomości publicznej,

że w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 14:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się

XLV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
  • w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Nowogrodziec;
  • w sprawie wyrażanie zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2021 i 2022.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live

 

Laboratoria przyszłości

 

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, otrzymały środki finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Dyrektorzy jednostek oświatowych, w pierwszej kolejności, złożyli do organu prowadzącego formularze aplikacyjne. Następnie organ prowadzący złożył do Wojewody Dolnośląskiego wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  W dniu 01 grudnia 2021 roku Gmina Nowogrodziec otrzymała, na utworzony w tym celu rachunek bankowy, środki finansowe w łącznej wysokości 408 900 zł.

czyste powietrze 410

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców Gminy Nowogrodziec/właścicieli domów jednorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w formule  on-line na platformie: https://teams.live.com/meet/94336607856456

Urząd Miejski w Nowogrodźcu podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.12.2021r.